X

Enerji Verimliliği

Petrol ve doğal gaza bağımlılık ve fiyatlardaki artış gelişmiş ülkeleri tehdit ettiği gibi ülkemizin makro ekonomik dengelerini de tehdit etmektedir. Petrol fiyatlarındaki %10'luk artış küresel GSMH'yı %0,5 aşağı çekmektedir. Batılı bir çok uzmana göre demokratik ülkelerden demokratik olmayan ülkelere enerji yoluyla kaynak transfer edilmektedir. Diğer yandan elektrikli eşya, otomobil gibi modernleşme araçlarının gelişmekte olan ülkelerde artmasını zengin ülkeler bir sorun olarak öne sürmektedirler.

Oysa dünya nüfusunun yaklaşık %5'ini oluşturan ABD enerjinin %25'ini tüketmektedir. Halihazırda gelişmiş ülkeler sera gazları salınımı yapan ülkelerin başında gelmektedirler. AB Enerji Stratejisi; sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma ve enerji güvenliği üzerine kurulmuştur. "Enerji verimliliğinin aynı zamanda enerji arz güvenliğinin etkin önlemlerinden biri olduğu" Uluslararası Enerji Ajansı tarafından deklare edilmiş, UEA 2007 yılında 12 öncelikli tedbirin global düzeyde uygulanmasını önermiştir. Ayrıca İklim Değişikliği hedeflerinin tutturulması için enerji verimliliği etkin bir araç olarak tüm dünyada benimsenmiştir. 70'li yıllardan beri enerji verimliliği projeleri uygulayan net %9 enerji tasarrufu yapacaklarını deklare etmişlerdir. Ülkemiz enerji verimliliği yarışına söz konusu ülkelerle aynı yıllarda başlamış olmasına rağmen bu yarışta geride kalmıştır. Bu yarışta sadece tasarruf yoktur, aynı zamanda yeni iş imkanları mevcuttur.
x

Referanslarımız